Kerro kaverille

Julkaistu 02.05.2016 kategoriassa Blogi

Kuinka tunnistaa oma osaaminen

Työni keskiössä on kuntoutuja-asiakkaiden osaamisen kartoittaminen ja ammatillisten suunnitelmien tekeminen niin, että jo olemassa oleva osaaminen otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Osaamisen kartoittaminen on itselleni tärkeä teema myös henkilökohtaisemmasta syystä. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteen maisteri, en edusta mitään professiota eikä minulla ole pätevyyttä mihinkään tiettyyn ammattiin. Ammatillinen viiteryhmäni on hajanainen.

Professiottomuus on tuottanut sen, että olen jo opiskeluajoista lähtien pyörittänyt päässäni ammatillisen identiteetin rakentumiseen liittyviä teemoja. Kuka minä (ammatillisesti) olen, keihin minä kuulun, mitä minä osaan. Osaaminen ja sen tunnistaminen on itselleni monella tapaa tärkeä, jopa rakas, teema.

Ammatillisen ydinosaamisen lisäksi 
tarvitaan yhä enemmän kykyä hyödyntää 
tietoa ja osaamista.

Osaaminen on tärkeää pääomaa. Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen osaamisprofiilimme. Osaamisen ajattelen koostuvan tiedosta, taidosta, kokemuksesta ja verkostoista. Tietoa karttuu opinnoissa, taitoa käytännön tekemisessä, harjaantumalla. Kokemusta tuo työkokemuksen lisäksi myös elämänkokemus ja harrastustoiminta. Verkostot taas tuottavat osaamiseen lisää ajankohtaisen tiedon, asioiden seuraamisen sekä alakohtaisten kulttuuristen mallien välittymisen kautta.

On olemassa konkreettisempaa ja abstraktimpaa, substanssiin liittyvää ja yleisempää osaamista. Konkreettisia ja omaan substanssiin liittyviä osaamisia voi olla helpompi nähdä ja pukea sanoiksi, mutta se ei tarkoita että ne olisivat oleellisempia kuin yleiset, joskus abstraktit työelämätaidot. Ammatillisen ydinosaamisen lisäksi tarvitaan yhä enemmän kykyä hyödyntää tietoa ja osaamista, sekä vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja, reflektointitaitoja ja oman työn organisoinnin taitoa.

Työelämästä poissaolo heikentää 
jo lyhyessä ajassa 
ihmisen ammatillista itseluottamusta.

Jos osaamistaan on vaikea itsenäisesti arvioida, voi apua ajatusten rakentamiseen pyytää esimieheltä tai kollegalta. Itse luotan puhumisen ja muistiinpanojen voimaan. Kun ajatusta pyörittelee keskustellen tai sitä kirjaa paperille, se kirkastuu ja jalostuu. Osaamisen kartoittamiselle paras hetki olisi aktiivisesti työelämässä ollessa, koska käytännössä työelämästä poissaoleminen heikentää jo verrattain lyhyessäkin ajassa ihmisen ammatillista itseluottamusta.

Ammatillisen itseluottamuksen ollessa matalalla on huomattavasti hankalampaa saada hahmotettua omaa osaamistaan realistisesti. Ohjaus on tärkeässä roolissa näissä tilanteissa ja ohjausta tulisikin jokaisen hankalassa työmarkkinatilanteessa olevan saada. Ohjaajan kanssa osaamista voi olla helpompi saada hahmotettua, vaikka tehtävä tuntuisi yksin ylitsepääsemättömältä.

Uusiin työtehtäviin hakeutumisessa pärjää, 
jos hahmottaa osaamisensa. 
Se kohentaa ammatillista itseluottamusta ja 
ammatillinen itseluottamus taas on työllistymisen edellytys.

Nykyisillä työmarkkinoilla on entistä harvemmin mahdollisuus jatkuvaan ja ennustettavaan työuraan. Uusiin työtehtäviin hakeutumisessa pärjää, jos hahmottaa osaamisensa. Se kohentaa ammatillista itseluottamusta ja ammatillinen itseluottamus taas on työllistymisen edellytys. Työllistymiseen ei riitä se, että itse hahmottaa osaamisensa vaan se tulee pystyä saattamaan houkuttelevasti, informatiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti potentiaalisen työnantajan tietoisuuteen. Työuran siirtymiä tulee eteen omaehtoisesti, mutta nykytyömarkkinoilla kovin monen eteen osuu myös itsestä riippumattomia karikoita.

Osaamisen tunnistaminen on oleellista 
myös työn mielekkyyden kokemuksen kautta.

Osaamisen tunnistaminen on oleellista myös työn mielekkyyden kokemuksen kautta. Kun ihminen tunnistaa oman osaamisensa sekä myös sen puutteet, pystyy hän tarkastelemaan oman työnsä sujumista uudesta näkövinkkelistä. Ehkä työpäivien tikkuisille hetkille löytyy selitys osaamisen puutteista ja työn arkea saadaan sujuvammaksi osaamisen aukkoja täydentämällä. Myös työnantaja hyötyy siitä, että henkilöstö hahmottaa ja tunnistaa oman osaamisensa. Organisaation osaaminen muodostuu yksilöiden osaamisen yhdistämisestä, tavasta toimia yhdessä ja luoda uutta.

Suomalaisessa kulttuurissa omaan osaamiseen paneutuminen ja siitä puhuminen mielletään helposti kerskailuksi ja tästä syystä omaa osaamistaan voi olla kynnys pukea sanoiksi. Tämä kynnys kannattaa kuitenkin ylittää, koska realistinen oman osaamisen hahmottaminen ja ääneen sanominen ei ole ylpeilyä vaan siihen kannattaisi ennemminkin suhtautua turvana ja vakuutena työmarkkinoilla. Kun itse tiedän mitä osaan ja uskallan sen muillekin sanoa, kasvaa sopivan ja mielekkään työmarkkinasijan löytämisen todennäköisyys suuremmaksi.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Saara Haapala on työeläkekuntoutuksen palveluvastaava ja ammatillinen kuntoutusohjaaja Vervessä.