Kerro kaverille

Julkaistu 23.03.2021 kategoriassa Blogi Uutiset

Keväällä 2019 käynnistyi verveläisten ammatillista kehittymistä tukemaan Verve Akatemia. Verve Akatemia on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään organisaation kaikille tasoille ulottuvia valmennuksia. Verve Akatemialla haluamme tukea asiantuntijoidemme jatkuvaa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista – kaikkien tosiasiallisen osaamisen vahvistumista.

Verve Akatemian valmennus toteutetaan uudenlaisin menetelmin uudenlaisissa oppimisympäristöissä. Työskentelemme eVerve Akatemia -alustalla, josta löytyy opiskeltavaa sisältöä, ja minkä kautta koko valmennus toteutetaan. Puheenvuorot, alustukset ja teoriaosuudet toteutetaan videoyhteyksien avulla. Yksilö- ja ryhmätehtävissä sekä keskusteluissa käytämme digitaalisia välineitä. Alustukset tulevat pääosin Verven omien osaajien kautta ja täydennämme sisältöä ulkopuolisten erityisasiantuntijoiden tietoiskuilla.

Lääkinnällisen Verve Akatemian puoli vuotta kestävä valmennusohjelma on suunnattu Verve-konsernin lääkinnällisen kuntoutuksen, terapiapalveluiden sekä liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen asiantuntijoille. 

Lääkinnällisen Verve Akatemian tavoitteet

Verve Akatemian lääkinnällisen kuntoutuksen ensimmäinen ryhmä starttasi vuoden 2020 keväällä, seuraava ryhmä heti tämän vuoden alusta ja kolmas ryhmä käynnistyy toukokuussa. Yhteinen vuoropuhelu Verven, Verve Terapian, Kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Kruunupuiston sekä Neuropisteen asiantuntijoiden kesken koettiin merkityksellisiksi ja hyödyllisiksi heti ensimmäisillä valmennuskerroilla. 

Yhteistä porinaa tarvitaan, jotta osaamme hyödyntää ja täydentää työssämme Verve-yhteisön vahvaa ja monipuolista osaamista. Tuotamme monipuolisia kuntoutuspalveluita ympäri Suomen ja tätä vahvaa sisäistä osaamista voimme hyödyntää myös mm. Verven liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen palveluissa.

On tärkeää oivaltaa, että lähtökohtaisesti eri ammattiryhmät ja asiantuntijat lähestyvät kuntoutujia koulutuksensa ja kokemuksensa mukaisista lähestymistavoista. Tarvitaan vuoropuhelua, jotta asioista keskusteluun syntyy yhteinen kieli ja käsitys yhteisistä tavoitteista. Erityisesti kokemusten jakaminen on keskeistä Verve Akatemiassa.

Valmennusryhmissä yli 30 osaajaa on koottu yhteen pohtimaan mm. seuraavia aiheita: 

  • hyvää kuntoutuskäytäntöä
  • asiakaskokemusta
  • kuntoutuksen palvelujärjestelmää 
  • toimintaa ohjaavia lakeja
  • kuntoutuksen käytännön toteutukseen liittyviä reunaehtoja 
  • sairauden tai vamman jälkitilan aiheuttamia työkyvyn haasteita. 

Kipuun ja kipukuntoutukseen perehdymme Verve Akatemiassa syvällisemmin. Keskitymme erityisesti pitkittyneeseen kipuun, kipukokemukseen ja kivun lääkkeettömiin hoitoihin. 

Lähivuosien aikana valmennusryhmiä tulee olemaan kuusi, joten yli 200 Verven asiantuntijaa pysähtyy yhdessä näiden asioiden äärelle.

Yhteistyö varmistaa työkytköksen kuntoutuksen varhaisessa vaiheessa

Lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi vammautunut tarvitsee usein tietoa ja tukea mahdollisesta paluusta takaisin työhön nopeasti vammautumisen jälkeen. Lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen saumaton yhteistyö ja Verve Akatemian tavoite yhtenäisestä osaamisesta läpi Verven tukevat tässä vammautunutta. Yhteistyö ja osaaminen auttavat meitä ohjaamaan asiakasta oikeaan aikaan oikean palvelun äärelle. Jotta pystymme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, on meidän kaikkien lääkinnällistä kuntoutusta tekevien työntekijöiden työotteessa työkytkös mukana jo varhaisessa vaiheessa. 

Verven liikenne- ja tapaturmakuntoutustyötä tekevien, lääkinnällistä kuntoutusta tekevien ja terapiatyötä tekevien sekä ammatillista kuntoutusta tekevien yhteistyö on tässä oleellisen tärkeää. Verve Akatemian myötä tulemme myös tutuiksi toinen toisillemme paikkakunnasta ja ammattialasta riippumatta. Tämä rakentaa myös tärkeätä yhteistä me-henkeä.  

Verve Akatemia jatkaa kehittymistään

Verven kasvuvauhti on ollut huikea, uusia verveläisiä on tullut taloon viimeisen vuoden aikana melkein 100. Tämän kasvun ja muutoksen perässä myös Verve Akatemian on kehityttävä. Ensimmäisen lääkinnällisen ryhmän jälkeen olemme jo muokkaamassa valmennussuunnitelmaa, jotta se vastaa paremmin ajankohtaisia muutoksia toimintaympäristössämme. Yhteisöllinen dialogi pienryhmineen tuottaa uusia ideoita ja nämä oivallukset jaetaan yhteiseen ihmettelyyn. Vuorovaikutteinen oppimisalusta varmistaa, että kaikki tulevat kuulluksi. 

Uskomme, että hyvin alkanut yhteisoppiminen ja tiedon jakamien tukee palvelutuotantoa. Tietoa jakamalla ja yhdessä oppimalla pystymme kasvattamaan osaamistamme nopeammin kuin yksin oppimalla, sekä samalla tuottamaan yhdenmukaista laadukasta ja asiantuntevaa palvelua paikkakunnasta riippumatta. 
 

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Susanna Finne on liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen palvelupäällikkö Vervessä.