Kuntoutujien asiakasrekisteri

KK-VERVE OY

Y-TUNNUS 2376740-7

Kuntoutujien asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri


REKISTERISELOSTE / INFORMOINTILOMAKE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §, 24 §

31.10.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
KK-Verve Oy

Yhteystiedot
Isokatu 63, 90120 OULU
Puhelin 044 467 6000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisterin vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Jorma Kudjoi, Isokatu 63, 90120 Oulu, 
puh. 0400 957 858, jorma.kudjoi@verve.fi

Oulu: Kuntoutussihteeri Arja Holappa, puh. 040 545 1047 ja 
kuntoutussihteeri Petra Granroth, puh. 040 545 1639
Helsinki: toimistosihteeri Taina Metsikkö, puh. 040 583 8675
Tampere: toimistosihteeri Stina Salakoski, puh. 0400 963 471
Kuopio: toimistosihteeri Hanna Asikainen, puh. 044 720 3802
Joensuu: toimistosihteeri Merja Miinalainen, puh. 040 837 6913
Turku: toimistosihteeri Anu Hukkanen, puh. 040 630 9457
Seinäjoki: palvelupäällikkö Terhi Saarikoski, puh. 040 631 3164
Jyväskylä: toimistosihteeri Maiju Laitinen, puh. 044 407 7121
Mikkeli keskusta: palvelupäällikkö Mervi Aula, puh. 040 509 1133
Lappeenranta: kuntoutuspäällikkö Terttu Rossi, puh. 0400 442 553
Pori: palvelupäällikkö Anne Lahdenmaa, puh. 044 700 8515

3. Rekisterin nimi

Kuntoutujien asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri
(Documentum, Elbit Kunto ja Kuntoutunet)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kuntoutukseen tulevien/olevien henkilöiden tutkimuksen/kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta varten (Henkilötietolaki 8 §).

Tietoja käsitellään potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen (99/2001) mukaan.

5. Rekisterin tietosisältö

- nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa ammatti, läheinen henkilö
- kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat
- kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat
- opinto- ja työtodistukset
- tutkimustulokset
- kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot
- sopimukset
- kuntoutuksen kesto
- kuntoutuksesta laadittu yhteenveto (seloste)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
- palvelun tilaajalta saadut tiedot
- kuntoutujalta itseltään saadut tiedot
- kuntoutujan luvalla eri paikoista hankitut tiedot
- kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittaessa
- kuntoutumiskertomus liitteineen palvelun tilaajalle
- kuntoutuslasku palvelun tilaajalle
- kuntoutumiskertomus kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin
- kuntoutumiskertomus kuntoutujalle

Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto kuvataan tietojärjestelmään ja talletetaan erikseen tähän tarkoitukseen varattuun lukittuun tilaan, jonka käyttöä valvotaan.

B. Atk:lle talletetut tiedot: asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja saavat ilman kuntoutujan suostumusta käyttää vain kuntoutujan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.
Palvelinten varmistuskopiot otetaan tietohallinnon/Wintunix Oy toimesta.

9. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle annetaan tieto rekisteriin merkitsemisestä ja käyttötarkoituksesta. Rekisteriseloste on nähtävillä ilmoitustaululla.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Tarkastus- ja virheen korjaamisoikeuden toteuttaminen ja organisointi:
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavilta henkilöiltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. (Henkilötietolaki 26§).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä korjattava virheellinen tieto. (Henkilötietolaki 29 §).

Pyyntö osoitetaan Verveen. Pyynnöstä kieltäytymistodistuksen antaa kuntoutusjohtaja Oili Alatorvinen, puh. 040 558 0828, oili.alatorvinen@verve.fi