Kuntoutuja-asiakkaiden asiakasrekisteri

KK-VERVE OY

Y-TUNNUS 2376740-7

Kuntoutuja-asiakkaiden asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri


REKISTERISELOSTE / INFORMOINTILOMAKE
Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

16.2.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
KK-Verve Oy

Yhteystiedot
Isokatu 63, 90120 OULU
Puhelin 044 467 6000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisterin vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Jorma Kudjoi, Isokatu 63, 90120 Oulu,  puh. 0400 957 858, jorma.kudjoi@verve.fi.

 • Espoo, Helsinki ja Vantaa: kuntoutussihteeri Taina Metsikkö, puh. 040 583 8675.
 • Hämeenlinna: kuntoutussihteeri Nina Viitanen, puh.  050 420 4240
 • Joensuu: kuntoutussihteeri Zoya Kurvinen, puh. 040 837 6913.
 • Jyväskylä: toimistosihteeri Maiju Laitinen, puh. 044 407 7121.
 • Kuopio: toimistosihteeri Tuija Savolainen puh. 040 351 4433.
 • Lahti: kuntoutussihteeri Satu Saksinen puh. 044 465 0598. 
 • Lappeenranta: palvelupäällikkö Anna-Maija Sipiläinen, puh. 0400 706 668.
 • Mikkeli, Kouvola: kuntoutussihteeri Mervi Lötjönen, puh. 040 779 1693.
 • Oulu: Ammatillinen kuntoutus: kuntoutussihteeri Petra Granroth, puh. 040 545 1639, vaativa lääkinnällinen kuntoutus: kuntoutussihteeri Helena Rajaniemi, puh. 050 312 6187.
 • Pori: kuntoutussihteeri Johanna Malm, puh. 044 700 8517.
 • Seinäjoki: toimistosihteeri Elina Isomäki, puh. 044 467 6509.
 • Tampere: kuntoutussihteeri Anne Kelottijärvi, puh. 0400 963 470.
 • Turku: toimistosihteeri Anu Hukkanen, puh. 040 630 9457.

3. Rekisterin nimi

Kuntoutuja-asiakkaiden asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri (Diarium, KuntoMaster, Veikko, Kuntoutunet ja DNA Viesti -sovellus).

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kuntoutukseen tulevien asiakkaiden/olevien asiakkaiden tutkimuksen/kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta varten (Asiakastietolaki 784/2021).

Tietoja käsitellään potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen (298/2009) mukaan.

5. Rekisterin tietosisältö

- Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa ammatti, läheinen henkilö.
- Kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat.
- Kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat.
- Opinto- ja työtodistukset.
- Tutkimustulokset.
- Kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot.
- Sopimukset.
- Kuntoutuksen kesto.
- Kuntoutuksesta laadittu yhteenveto (palaute).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Palvelun tilaajalta saadut tiedot.
- Kuntoutujalta itseltään saadut tiedot.
- Kuntoutujan luvalla eri paikoista hankitut tiedot.
- Kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittaessa
- palaute liitteineen palvelun tilaajalle
- kuntoutuslasku palvelun tilaajalle
- palaute kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin
- palaute kuntoutujalle.

Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto kuvataan tietojärjestelmään ja talletetaan erikseen tähän tarkoitukseen varattuun lukittuun tilaan, jonka käyttöä valvotaan.

B. Atk:lle talletetut tiedot: asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja saavat ilman kuntoutujan suostumusta käyttää vain kuntoutujan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.
Palvelinten varmistuskopiot otetaan tietohallinnon/Wintunix Oy toimesta.

9. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle annetaan tieto rekisteriin merkitsemisestä ja käyttötarkoituksesta. Rekisteriseloste on nähtävillä ilmoitustaululla.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Tarkastus- ja virheen korjaamisoikeuden toteuttaminen ja organisointi:
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavilta henkilöiltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä korjattava virheellinen tieto. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Pyyntö osoitetaan Verveen. Pyynnöstä kieltäytymistodistuksen antaa lääketieteestä vastaava johtaja Mika Pekkonen, puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi.