Markkinointirekisteri

KK-VERVE OY

Y-TUNNUS 2376740-7

KK-Verve Oy:n markkinointirekisteri

KK-VERVE OY:N HENKILÖREKISTERIEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
KK-VERVE OY
Isokatu 63, 90120 Oulu
verve@verve.fi
044 467 6000

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Jorma Kudjoi, talousjohtaja
verve@verve.fi
040 095 7858

REKISTERIN NIMI
KK-Verve Oy:n markkinointirekisteri

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, organisaatio- ja muita tietoja KK-Verve Oy:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten (jäljempänä yhdessä ”Verve”) palveluiden kohderyhmiin kuuluvista sekä palveluita ostaneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Henkilö(t)”). Tietoja voidaan lisätä rekisteriin asiakassuhteen, asioinnin tai muun kontaktoinnin yhteydessä tai henkilön omasta pyynnöstä. Tämä rekisteri ei sisällä kuntoutujien asiakastietoja, joista on erillinen rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Verven ja henkilön/organisaation välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; tiedottaminen ja palveluiden markkinointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
•Henkilön etu- ja sukunimi
•Titteli
•Osoite, postinumero ja -toimipaikka
•Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
•Sähköpostiosoite

Organisaatiotiedot
•Organisaatio
•Asema työpaikalla
•Tehtäväalue organisaatiossa
•Organisaation toimiala
•Organisaation katuosoite, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
•Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
•Työsähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja palveluiden markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: verve@verve.fi