Tietoa kuntoutuksesta ammattilaisille

Lääkinnällisen kuntoutuksen lakisääteinen järjestämisvastuu määräytyy sairauden, vammautumistapahtuman sekä henkilön iän ja sairauden tai vamman aiheuttaman haitan perusteella. Sairauksien ja vammojen akuuttivaiheen välittömään hoitoon liittyvän kuntoutuksen järjestämisvastuu on aina julkisella terveydenhuollolla, mutta kustannuksista voi vastata liikenne- ja työtapaturmissa myös vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiöt eivät itse järjestä kuntoutusta vaan korvaavat kuntoutuksesta syntyviä kustannuksia. Sairauksien ja vammojen akuuttivaiheeseen liittyviä kuntoutuspalveluja julkinen terveydenhuolto voi ostaa myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusvastuu Kelalla ja julkisella terveydenhuollolla

Välittömän kuntoutuksen jälkeen alle 65-vuotiaiden vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusvastuu on Kelalla. Yli 65-vuotiaiden vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu on julkisella terveydenhuollolla. Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena kuntoutusta myös yli 65-vuotiaille. Nämä ikääntyneiden kuntoutuskurssit ja yksilöllinen harkinnanvarainen kuntoutus ovat tärkeä osa suomalaista kuntoutusjärjestelmää. Myös ylläpitävässä vaiheessa vakuutusyhtiöt vastaavat kustannuksista liikenne- ja työtapaturmissa, mutta kuntoutuksen koordinoinnin lakisääteinen vastuu on kuitenkin aina julkisella terveydenhuollolla.

Ammatillinen kuntoutus liitettävä jo varhaisessa vaiheessa osaksi lääkinnällistä kuntoutusta 

Ammatillisen kuntoutuksen lakisääteinen järjestämisvastuu määräytyy sekin sairauden, vammautumistapahtuman ja henkilön iän perusteella, mutta lisäksi asiaan vaikuttavat muut lakisääteiset vastuut. Tavoitteena on se, että kuntoutuja voi sairaudesta tai vammasta huolimatta työllistyä, jatkaa työssä tai palata työhön. Ammatillinen kuntoutus tulee liittää aina jo varhaisessa vaiheessa osaksi lääkinnällistä kuntoutusta.

Tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöt korvaavat ammatillista kuntoutusta kuntoutustarpeen johtuessa työtapaturmasta, liikennevahingosta tai ammattitaudista. Työeläkelaitokset vastaavat vakiintuneesti työelämässä olevien alle 63-vuotiaiden ammatillisesta kuntoutuksesta silloin, kun henkilö ei voi terveydentilansa vuoksi jatkaa työssään. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta niille, joilla ei ole oikeutta työeläkelaitosten kuntoutukseen. Heitä ovat muun muassa nuoret ja pitkään työelämän ulkopuolella olleet. Työ- ja elinkeinotoimisto tukee toimenpiteillään työnhakijoita, joiden sairaus tai vamma
vaikeuttaa työllistymistä tai työpaikan säilyttämistä. Työ- ja elinkeinotoimiston kautta työnantaja voi saada myös työolosuhteiden järjestelytukea.

Kuntoutuslaitoshoidot erikoissairaanhoidolle

Tuotamme Oulussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle välittömästi sairaalahoidon jälkeen tarvittavaa moniammatillista kuntoutusta esimerkiksi AVH-, selkäydinvamma-, monivamma- sekä tekonivelpotilaille. Asiakkaiden kuntoutustarve voi vaihdella viikosta useampaan kuukauteen. Yhdistämällä modernin teknologian, esimerkiksi LOKOMAT Pro -kävelyrobotin, vahvaan kuntoutusosaamiseemme pystymme tarjoamaan entistäkin tuloksellisempaa kuntoutusta. 

Kuntoutuksen tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä sekä kannustaa häntä yksilöllisen kuntoutustavoitteen saavuttamisessa. Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan, joka sisältää erilaisia terapioita ja moniammatillista yksilö- tai ryhmäkuntoutusta.