Prosessien kehittäminen

Yrityksen tai yhteisön toimintaprosesseissa voi olla solmukohtia, joiden vuoksi toiminta ei ole tehokasta ja sujuvaa. Prosessien kehittäminen on tarkoitettu työkaluksi keskeisten toimintojen pullonkaulojen tunnistamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Ottamalla henkilöstö mukaan prosessien arviointiin ja kehittämiseen lisätään työntekijöiden kokemaa työn mielekkyyttä ja palkitsevuutta sekä tehostetaan työn tuloksellisuutta. Työote on käytännönläheinen ja konkreettinen - Mikä jokapäiväisissä toiminnoissa toimii ja mikä ei?

Palvelukuvaus

  • Palvelu muodostuu työkokouksista (3 – 6)
  • Käydään kehittävää vuoropuhelua johdon tavoitteiden ja vision, lähiesimiesten näkemysten ja työntekijöiden arkityöstä nousevien havaintojen yhteensovittamiseksi
  • Välitehtävinä osallistujat mm. hankkivat arkityön prosesseista aineistoa, jota kussakin työkokouksessa käsitellään kehittämiskonsultin rakentaman aineistopeilin kautta.

Tavoite

  • Työyhteisön pää-  ja tukiprosessit sekä merkittävimmät arjen sujumista edistävät osaprosessit on kuvattu tai päivitetty
  • Johdolla ja työntekijöillä on yhteinen ymmärrys toiminnan sujuvuuden parantamistarpeista sekä pullonkaulojen ehkäisykeinoista
  • Keskitytään parantamaan niitä tuotannon osa-alueita, joilla on eniten merkitystä asiakkaalle

Kenelle?

Organisaatiot ja varsinkin pienemmät työyksiköt, tiimit jne., jotka haluavat kehittää toimintaprosessejaan ja toiminnanohjaustaan.

Hakuohjeet

Kysy lisätietoja

Koistinen Kirsi
Konsultointitoiminnan johtaja, filosofian tohtori
kirsi.koistinen@verve.fi
040 771 2296

Tolonen Airi
Kehittämiskonsultti, terveystieteiden maisteri
airi.tolonen@verve.fi
040 764 4611

Ota yhteyttä